പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ (2019) “പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 17 - 27. Available at: http://www.mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/20 (Accessed: 15June2021).