ലിറ്റി പയസ്സ് (2019) “ചിദംബരസ്മരണ ഒരു പഠനം”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 156 - 162. Available at: http://www.mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/38 (Accessed: 23September2021).