1.
പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും. chengazhi [Internet]. 2019Nov.15 [cited 2021Jun.15];1(1):17 -27. Available from: http://www.mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/20